วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เข้าร่วมในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ชากังราว เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
    นำโดย รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบหมายให้ นายสิวะ เกิดหลง เข้าร่วมในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้ง 6 โครงการเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ อันเป็นผลประโยชน์แก่สังคม เสริมสร้างให้คนในสังคม มีจิตใจที่เป็นบุญกุศล เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ลด ละ การทำบาปอกุศล เพิ่มพูนการทำดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันบูรณาการเชื่อมประสานความร่วมมือกัน ทั้งในส่วนของวัด ชุมชนโรงเรียน ส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ส่งเสริมสัมมาชีพสัมมาปฏิบัติ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทย สู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อความสุขในสังคมอย่างยั่งยืนพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ประกอบด้วย
    1. วัดต่าง ๆในเขตเทศบาล ทั้ง 5 แห่ง โดยมี เจ้าคณะตำบลในเมือง โดยพระครูวิเชียรคุณโชติ เจ้าอาวาสวัดบาง วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง โดยพระครูวัชรวรธรรม / วัดกำแพงเพชร โดยพระครูวัชรธรรมโกวิท เจ้าอาวาส / วัดดอนไพรวัลย์ โดยพระมหาวิมาน จิตตานุรักโย เจ้าอาวาส / วัดเสด็จ โดยเจ้าอาวาสพระครูสุทธิวชิรศาสน์
    2. สถนศึกษาในพื้นที่สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 5 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1 / โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) / โรงเรียนเทศบาล 3 / โรงเรียนชากังราววิทยา และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
    3. ชุมชน 27 ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
    4. ภาคีเครือข่ายกองทุนชุมชนวัดช้าง

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์