วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
        นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) มอบหมายให้ คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการและคุณครูสายชั้นอนุบาล ดำเนินการจัดโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเด็กอายุ3-6ปี
เพื่อให้เด็กอายุ 3-6 ปีได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
เพื่อให้เด็กอายุ 3-6 ปีที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและได้รับความร่วมมือจากทีมงานนักจิตวิทยาโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้จำนวน 2 ท่านได้แก่
        1. นางสาวนริศรา พรมพิทักษ์ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
        2. นางสาวขนิษฐา อินต๊ะอดทน ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
และได้มี นางผ่องพรรณ พูลเกษร ประธานชุมชนพัฒนาท้องถิ่น/ประธาน อสม. นางสาวรุ้งริยา บัวชื่อ ประธานชุมชนหนองรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมในครั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคัดกรองเด็กในชุมชน

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์