วันที่ 19มีนาคม 2564 โรงรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

วันที่ 19มีนาคม 2564
โรงรียนเทศบาล1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ขึ้นเพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีวินัย เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์