วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) คณะครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาคู่มือนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย

วันที่ 23 มีนาคม 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) นำโดย ดร.รสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ ครูสายชั้นอนุบาลเข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาคู่มือนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสักทองสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าโครงการในการศึกษาโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนศักยภาพครูปฐมวัยให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการพัฒนาตนเอง และตำแหน่งต่อไป

ภาพกิจกรรม


แชร์หน้านี้

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์