คณะบริหาร

นางยินนี่  ดวงสุภา

นางยินนี่ ดวงสุภา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นายสิวะ  เกิดหลง
นายสิวะ เกิดหลง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางนภชนก  ทองมากรัตน์
นางนภชนก ทองมากรัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางวิณัฐตา  จันทร์รอด
นางวิณัฐตา จันทร์รอด
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร
นางสาวนพวรรรณ  เพชรรัตน์
นางสาวนพวรรรณ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
หน้าที่
อีเมล์
โทรศัพท์
กลุ่ม/ ฝ่าย คณะบริหาร

© 2019 สงวนลิขสิทธิ์